ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565)

ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัครวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565)

ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565)