ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ New

ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (เฉพาะวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แสะสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แสะสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2565

1.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา)
1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
1.3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
(เปิดรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565)