ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ New

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งต่างๆ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2565

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวัสดุศาสตร์)
หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด)
หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยา)
หน่วยที่ 7 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
หน่วยที่ 8 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
หน่วยที่ 9 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
(เปิดรับสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565)